Albertina: Von Monet bis Picasso

300 Jahre Maria Theresia

Via Imperialis